Főmenü
· Fórum
· Linkek
Keresés
Mobile Version
e107mobile You can now visit us on your mobile phone! Simply goto cbf-egyesulet.hu/ on your mobile phone or PDA to get started!
MagunkrólAlapítás: 2008. február 15.

Magyar HONDA CBF Egyesület Alapszabálya


Alapszabály kelte: 2008. február 15.
Javított Alapszabály: 2008. április 15.A Magyar HONDA CBF Egyesülete alakuló közgyűlése által 2008. február 15. napján elfogadott , a Fővárosi Bíróság 11.Pk.60204/2008/1. számú végzésének megfelelően a 2008. április 15.napján ismételten összehívott alakuló ülés napján, az alapszabályát a következőkben állapítja meg:

1./
1.1.Az Egyesület neve: Magyar HONDA CBF Egyesület
1.2.Székhelye: 1088 Budapest, Vas u. 15/a. I. em. 23.

2./ Pénzügyi finanszírozás:
Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek esetleges adományaiból fedezi. A tagdíj megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

3./ Az Egyesület státusza, és működése:
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

4./ Az Egyesület célja:

Balesetmentes motorozás propagálása,
a HONDA CBF márka típus magyarországi képviselete, népszerűsítése, a túramotorok - elsősorban a HONDA CBF szellemiségének – propagálása, anonim CBF tulajdonosok összegyűjtése
a HONDA Hungary értékesítésének támogatása,
a rendőrséggel történő együttműködés, kölcsönös támogatás, közreműködés a motoros balesetek megelőzésében,
oktatások szervezése, folyamatos továbbképzés az egyesület tagjai részére,
elsősegély oktatásokon való részvétel biztosítása,
rendezvények, pályanapok szervezése,
rendezvények (futóverseny, kerékpárverseny, autós felvonulás stb.) motoros biztosítása,
felkérés alapján rendezvényeken történő reprezentáció,
az egyesület tagoknál a kategóriának megfelelő jogosítvánnyal rendelkezés vizsgálata.

5./ Tagsági jogviszony keletkezése
5.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
5.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán – vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
5.3. A tagfelvételre az Elnökség jogosult.

6./ Tagsági jogviszony megszűnése:
6.1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
6.2. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját aki:
az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét,
ha a tag az esedékes tagdíját írásbeli felszólítás ellenére az abban foglalt határidőig nem fizeti meg,
összeférhetetlen magatartást tanúsít (háromszori figyelmeztetés ellenére is nem megfelelő motoros magatartást tanúsít, közveszély okozása).
A tag a kizáró határozat ellen – a tudomására jutástól számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

7./ Szavazati jogok:
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőt bármely tag választhat – pártoló tagokra vonatkozó kivételekkel – és tisztségviselőül bármely tag megválasztható.

8./ Tagok jogai és kötelezettségei:
8.1. Az Egyesület tagja köteles
az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és vezetőség határozatait betartani,
a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat az egyesületnek az előírt határidőben megfizetni,
részt venni az egyesület tevékenységében, tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében.
védeni az egyesület tulajdonát, s megtéríteni a benne okozott kárt.

8.2. A pártoló tag nem teljes jogú tagja az egyesületnek. Pártoló tag az, aki az egyesület célkitűzéseit elfogadja, illetve az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, a vállalt támogatási díjat fizet, de az egyesületben tagként nem kíván részt venni.
Az egyesület nem teljes jogú (pártoló) tagjai a közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkeznek, a pártoló tag nem rendelkezik szavazati joggal, nem választhat, s nem választható.

9./ A legfőbb szerv (Közgyűlés) döntéshozatala és határozatképessége:
9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizennégy nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bérmelyike azt szükségesnek tartja.

9.2. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal bíró tagok fele plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti (határozatképtelenség miatt elmaradt) közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni – erre a tagok figyelmét előzetesen fel kell hívni, továbbá arra is, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes – amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

9.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
9.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály megállapításához, módosításához, tag kizárásához és az egyesület feloszlásának illetve más társadalmi szervvel való egyesülésének kimondásához a szavazati joggal bíró tagok kétharmadának szavazat (minősített többség) szükséges.

10./ Az Egyesület képviselete (Elnökség)
10.1. Az egyesület ügyintéző és képviselő szerve a Közgyűlés által választott 5 (öt) főből álló Elnökség. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által – titkos szavazással megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár és két elnökségi tag.
A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 2 évre választja. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni. Az elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább hét (7) nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség jogosult a Felügyelő Bizottság ügyrendjét jóvá hagyni.

10.2. Az Elnök jogai és kötelességei:
a Közgyűlést bármikor összehívhatja,
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
a kiadások számláit ellenőrzi
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
harmadik személyekkel való szerződések megkötése
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőrizni kell,
az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

10.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei
az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben a titkárral együtt helyettesítheti az elnököt
az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

10.4. A titkár jogai és kötelességei:
az Egyesület pénzállományának kezelése,
a számlák kezelése és nyilvántartása,
a pénztárkönyv vezetése,
mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értékesítése,
a számlák hitelességének ellenőrzése,
az elnök akadályoztatása esetén, teljes hatáskörben ez elnökhelyettessel együtt jogosult eljárni.

10.5. Az Elnökségi tagok segítik az Elnökség munkáját, folyamatosan részt vesznek az egyesület feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtésében.

11./ Felügyelő Bizottság:

11.1. Az Egyesült jogosult 3 tagból álló felügyelő Bizottságot választani. A Bizottság jogosult az Egyesület törvényes működését biztosítani és ellenőrizni.

11.2. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Elnökség hagyja jóvá.
A Felügyelő Bizottság elnöke köteles értesíteni az Elnökséget, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken.

11.3. A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az összehívást az egyesület két tagja is – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti, aki köteles a kérésnek 30 napon belül eleget tenni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindegyik Felügyelő Bizottság tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.4. A Felügyelő Bizottság elnöke törvényes működés megsértés gyanúja esetén az Elnökséget értesíti és a törvényes működés helyreállítása érdekében, ha az intézkedés megtételét az Elnökség elmulasztja, vagy egyébként az egyesület érdeke azt megkívánja jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében intézkedni.

12./
12.1. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség, mind pedig a Felügyelő Bizottság minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

12.2. A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

12.3. Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

13./
13.1. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
13.2. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

14./ Az Egyesület általános képviseletére az elnök önállóan jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár együttesen jogosult eljárni.

15./ Az Egyesület gazdálkodása

15.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. A tagdíj megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

15.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

15.3. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

15.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

15.5. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

15.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyon kimutatást készít.

15.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabb és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására, fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

16./ Záró rendelkezések:

16.1.Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
16.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

16.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Az Alapszabályt az Egyesület 2008. február 15. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.


Kelt: Budapesten, 2008. április 15.

Facebook
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztrálj


gyula
okt 08 : 08:12
üdv.van egy felesleges cbf 500-ra való bal hátsó műanyag idom-om ezüst szinben.

gyula
okt 08 : 08:01
üdv minden motoros társnak.segítséget szeretnék kérni.2005.ös cbf600s-ről van szó.a víz meleg a hűtőben is de a ventilátor kapcsoló nem kapcsol be (vadi új,működik,letesztelte m)annak ellenére,hogy a vízműszer jócskán a pirosban van.tudna valaki segíteni mil ehet az oka .előre is köszönöm gyufa.

stikli73
okt 02 : 16:43
Sziasztok!
2007-es CBF 1000-hez keresek jó állapotú gyári kipufogókat.
Csere is lehetséges, LASER Duo-tech tuningra E-szabványos.
Üdv.: ....

amatoregy
szept 22 : 20:41
kepesmotor, jófogas, batszi motor ahol alkatrészeket találsz

turborudi04
szept 10 : 22:21
Sziasztok!
Cbf 500hoz keresek alkatreszdket. Sajnos a hetvdgen elcsúsztam vele Paradsasváron.Az a fránya oldalaztender felult a kanyarban. 🙁
Amit keresek :olajdekki fokepp az olajbeonto oldsli de ha van amasik fele az is erdekel.
Aztan elso fekkar es hatso fekpedal.
Elore is koszonom szepen ha vslaki tud valamit.
Udv
Bence

Köme
szept 08 : 22:55
Motul 5100-ast.

taYlor
szept 07 : 11:27
Üdv.
2005-ös cb600s-ba milyen olajat ajánlotok?
Köszi

stikli73
aug 31 : 18:05
Üdv! Sziasztok!
CBF 1000 (2007) keresek gyári kipufogókat és gyári plexit, valamint gyári Honda oldaldoboz tartót.
Ha tud valaki üzenjen.
Előre is köszi......!lol

csiko70
aug 30 : 21:50
Csapás csapás hátán!
Én kérek elnézést.
Ez a tény egyébként jelentősen meghosszabbítja a parkolás folyamatát.

Dui
aug 30 : 21:44
Asszony a vezérigazgató

csiko70
aug 30 : 21:22
Te jó ég, remélem nem pont a Vezérigazgató Úr helyére állt be valaki! Hát csoda, ha késnek a vonatok, amikor a főnöknek parkolóhelyet kell keresgélnie valami hülye motoros miatt?

Dui
aug 30 : 19:09
MÁV vezérigazgatóság mélygarázsában kinek állt lent az ezüst 600asa, egyesületi matricával?

Sanyi
aug 16 : 10:49
Sziasztok.Cbf 500 ra keresek első indexeket, jobb és bal oldalit.Tudna valaki segiteni?

oxylog
júl 31 : 08:59

Hal
júl 12 : 20:00
Sziasztok!
Szeretném elcserélni CBF 1000-es motoromról Leovince sport kipufogó páromat,gyári,sérülésm entes dobokra.

FeSa
júl 10 : 23:49
Tetszik az optimizmusod !
Drukkolok neked !!!:)

fakopacs60
júl 10 : 17:38
Kedves Hondások! Tudom hogy morbid amit írok, de hiszek a "lehetetlenben" Vasárnap délután jöttem haza motorral a hetes főúton Budapest felé. Tankoltam Balatonszentgyörgynél és elfelejtettem kivenni a hátsó dobozból a kulcs csomót. Sajnos nagyon későn vettem észre, vissza menni már nem volt érdemes Agárdtól. Csak doboz kulcsok voltak rajta és egy lánclezáró speciális kulcsa. Az egészet egy piros Honda szalag fogta össze kis karabinerrel. Ha valakit esetleg ismerőse értesítene hogy megtalálta, kérem szóljon nekem! Várom a "csodát" Köszönettel!

Hondacbf
júl 09 : 21:48
Köszi az ötletet!

amatoregy
júl 09 : 16:18
"Sziasztok! Tud valaki nekem cbf 1000 hátsó sárvédőt ha lehet gyárit! Köszi előre!"

jofogas vagy batszi motor (idomok, váznyúlványok)

Hondacbf
júl 08 : 19:43
Sziasztok! Tud valaki nekem cbf 1000 hátsó sárvédőt ha lehet gyárit! Köszi előre!

Laci30
júl 07 : 07:39
Az tartály alatt

Hondacbf
júl 01 : 15:23
Sziasztok! Hol található a CBF 1000 a DLC csatlakozo

Papamaci
jún 27 : 19:54
Sziasztok !
Tudna valaki tanácsot adni, hogy mivel érdemes a bowdent kenni ? Olajjal vagy zsírral ?

Thora
jún 14 : 23:43
Sziasztok!

Igaz, nem egyesületi rendezvény, de hátha valakinek lenne kedve:
[klikk ide]

Vasárnapig még lehet nevezni!

Csaszi04
jún 05 : 22:40
Sziasztok! Adriára jönne még valaki? Van egy pótágyunk 12500Ft/fő/4éj. Részletek: [klikk ide]


Ez az oldal e107 portál rendszert használ, ami a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
-= © 2007 - 2015 CBF Egyesület =-
-= Hungarian HONDA CBF Club =-

   
Oldal létrehozási idõ: 0.0439 másodperc, 0.0073 lekérdezési idõ. Adatbázis lekérdezés: 20. Memória használat: 3,603kb