Főmenü
· Fórum
· Linkek
Keresés
Mobile Version
e107mobile You can now visit us on your mobile phone! Simply goto cbf-egyesulet.hu/ on your mobile phone or PDA to get started!
MagunkrólAlapítás: 2008. február 15.

Magyar HONDA CBF Egyesület Alapszabálya


Alapszabály kelte: 2008. február 15.
Javított Alapszabály: 2008. április 15.A Magyar HONDA CBF Egyesülete alakuló közgyűlése által 2008. február 15. napján elfogadott , a Fővárosi Bíróság 11.Pk.60204/2008/1. számú végzésének megfelelően a 2008. április 15.napján ismételten összehívott alakuló ülés napján, az alapszabályát a következőkben állapítja meg:

1./
1.1.Az Egyesület neve: Magyar HONDA CBF Egyesület
1.2.Székhelye: 1088 Budapest, Vas u. 15/a. I. em. 23.

2./ Pénzügyi finanszírozás:
Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek esetleges adományaiból fedezi. A tagdíj megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

3./ Az Egyesület státusza, és működése:
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

4./ Az Egyesület célja:

Balesetmentes motorozás propagálása,
a HONDA CBF márka típus magyarországi képviselete, népszerűsítése, a túramotorok - elsősorban a HONDA CBF szellemiségének – propagálása, anonim CBF tulajdonosok összegyűjtése
a HONDA Hungary értékesítésének támogatása,
a rendőrséggel történő együttműködés, kölcsönös támogatás, közreműködés a motoros balesetek megelőzésében,
oktatások szervezése, folyamatos továbbképzés az egyesület tagjai részére,
elsősegély oktatásokon való részvétel biztosítása,
rendezvények, pályanapok szervezése,
rendezvények (futóverseny, kerékpárverseny, autós felvonulás stb.) motoros biztosítása,
felkérés alapján rendezvényeken történő reprezentáció,
az egyesület tagoknál a kategóriának megfelelő jogosítvánnyal rendelkezés vizsgálata.

5./ Tagsági jogviszony keletkezése
5.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
5.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán – vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
5.3. A tagfelvételre az Elnökség jogosult.

6./ Tagsági jogviszony megszűnése:
6.1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
6.2. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját aki:
az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét,
ha a tag az esedékes tagdíját írásbeli felszólítás ellenére az abban foglalt határidőig nem fizeti meg,
összeférhetetlen magatartást tanúsít (háromszori figyelmeztetés ellenére is nem megfelelő motoros magatartást tanúsít, közveszély okozása).
A tag a kizáró határozat ellen – a tudomására jutástól számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

7./ Szavazati jogok:
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőt bármely tag választhat – pártoló tagokra vonatkozó kivételekkel – és tisztségviselőül bármely tag megválasztható.

8./ Tagok jogai és kötelezettségei:
8.1. Az Egyesület tagja köteles
az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és vezetőség határozatait betartani,
a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat az egyesületnek az előírt határidőben megfizetni,
részt venni az egyesület tevékenységében, tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében.
védeni az egyesület tulajdonát, s megtéríteni a benne okozott kárt.

8.2. A pártoló tag nem teljes jogú tagja az egyesületnek. Pártoló tag az, aki az egyesület célkitűzéseit elfogadja, illetve az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, a vállalt támogatási díjat fizet, de az egyesületben tagként nem kíván részt venni.
Az egyesület nem teljes jogú (pártoló) tagjai a közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkeznek, a pártoló tag nem rendelkezik szavazati joggal, nem választhat, s nem választható.

9./ A legfőbb szerv (Közgyűlés) döntéshozatala és határozatképessége:
9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizennégy nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bérmelyike azt szükségesnek tartja.

9.2. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal bíró tagok fele plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti (határozatképtelenség miatt elmaradt) közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni – erre a tagok figyelmét előzetesen fel kell hívni, továbbá arra is, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes – amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

9.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
9.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály megállapításához, módosításához, tag kizárásához és az egyesület feloszlásának illetve más társadalmi szervvel való egyesülésének kimondásához a szavazati joggal bíró tagok kétharmadának szavazat (minősített többség) szükséges.

10./ Az Egyesület képviselete (Elnökség)
10.1. Az egyesület ügyintéző és képviselő szerve a Közgyűlés által választott 5 (öt) főből álló Elnökség. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által – titkos szavazással megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár és két elnökségi tag.
A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 2 évre választja. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni. Az elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább hét (7) nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség jogosult a Felügyelő Bizottság ügyrendjét jóvá hagyni.

10.2. Az Elnök jogai és kötelességei:
a Közgyűlést bármikor összehívhatja,
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
a kiadások számláit ellenőrzi
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
harmadik személyekkel való szerződések megkötése
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőrizni kell,
az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

10.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei
az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben a titkárral együtt helyettesítheti az elnököt
az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

10.4. A titkár jogai és kötelességei:
az Egyesület pénzállományának kezelése,
a számlák kezelése és nyilvántartása,
a pénztárkönyv vezetése,
mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értékesítése,
a számlák hitelességének ellenőrzése,
az elnök akadályoztatása esetén, teljes hatáskörben ez elnökhelyettessel együtt jogosult eljárni.

10.5. Az Elnökségi tagok segítik az Elnökség munkáját, folyamatosan részt vesznek az egyesület feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtésében.

11./ Felügyelő Bizottság:

11.1. Az Egyesült jogosult 3 tagból álló felügyelő Bizottságot választani. A Bizottság jogosult az Egyesület törvényes működését biztosítani és ellenőrizni.

11.2. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Elnökség hagyja jóvá.
A Felügyelő Bizottság elnöke köteles értesíteni az Elnökséget, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken.

11.3. A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.
Az összehívást az egyesület két tagja is – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti, aki köteles a kérésnek 30 napon belül eleget tenni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindegyik Felügyelő Bizottság tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.4. A Felügyelő Bizottság elnöke törvényes működés megsértés gyanúja esetén az Elnökséget értesíti és a törvényes működés helyreállítása érdekében, ha az intézkedés megtételét az Elnökség elmulasztja, vagy egyébként az egyesület érdeke azt megkívánja jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében intézkedni.

12./
12.1. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség, mind pedig a Felügyelő Bizottság minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

12.2. A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

12.3. Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

13./
13.1. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
13.2. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

14./ Az Egyesület általános képviseletére az elnök önállóan jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár együttesen jogosult eljárni.

15./ Az Egyesület gazdálkodása

15.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. A tagdíj megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

15.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

15.3. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

15.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

15.5. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

15.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyon kimutatást készít.

15.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabb és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására, fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

16./ Záró rendelkezések:

16.1.Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
16.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

16.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Az Alapszabályt az Egyesület 2008. február 15. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.


Kelt: Budapesten, 2008. április 15.

Facebook
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztrálj


Dui
dec 12 : 08:51
Korrektebb, ha írsz árat, felesleges egymást túráztatni, ha nem találkoznak az elképzelések.

fakopacs60
dec 08 : 22:43
Típus csere miatt eladó lett az első gumim: Egy szezont ment, hibátlan,Pirelli 120/70 ZR 17 M/C 58W. Szándékosan nem írok árat. Hívj fel ha érdekel:06 30 5351577

BobMaster
szept 16 : 17:41
Ha unjátok a CBF-et, próbáljatok CRF-et: [klikk ide]

Blake
aug 22 : 19:46
Sziasztok!

eladó a motorom:
[klikk ide]

Papamaci
aug 01 : 18:02
Eladó Rotewald univerzális hátsókerék emelő dupla hátsóvillákhoz. Én Honda CBF 500-hoz használtam Ára : 8000 Ft Érdeklődni : 06 30 2958479

tolnaizalan
júl 11 : 15:13
Sziasztok!

Lenne esetleg lenne valakinek 2009es CBF1000 ABS-hez service manual + gyári szerszámkészlet?

Nagyon megköszönném.

yano
jún 25 : 16:22
Sziasztok!
Újjabb feladat adódót. Gazboweden kell cserélnem, pontosabban a vissza húzó bovdent mert kidörzsölődőt és már elég gyengének tűnik. Ahogy néztem e nélkül is működik így ha elszakadna lehet nem volna vész de azért inkáb cserélem. Kérdés, hogy a tank leszerelésnél illetve a gázmarkolat szerelésénél kell e vmire figyelni?

s.szilasi
máj 04 : 18:54
nem pont Ausztria... Olaszországban mindenhol vannak motoroknak felfestett parkolók, 99%-ban ingyenesek. DE! Ahol fizetős volt, ott minden helynek volt száma, és az automatánál arra a parkolóhelyre kellett fizetni, ugyanis az autós jegyes megoldás ugye nem megbízható (mert esetleg jön a magyar és átteszi egy másik motorról a sajátjára a jegyet)

agisz
máj 04 : 14:51
Ki kell ábrándítanom mindenkit Nem tudom,hogy kell motorral parkolni Ausztriában.Én ugyanúgy parkolok mint Magyarországon.Eddig még nem volt gond ezzel a szokásommal

Chrisy
máj 03 : 09:52
Köszi!

Natan
máj 03 : 09:23
Agisz biztosan tudja.

Chrisy
máj 03 : 08:55
Parkolás motorral Ausztriában...
Aki sokat jár kint, kint él vagy dolgozik, kérem segitsen!
Nagyobb városokban hogy illik/kell motorral parkolni a kijelölt parkolokban? ("kék" zonás, fizetöautomatás)
Szokott lenni motorparkolo? Ha nincs, jo az autos is?
Egy auto helyre két motor mehet?
Kell fizetni? Hova teszem a jegyet, ha kell? Két motor = egy auto? Vagy van motor tarifa? Salzburg és Tirol tartományok lennének az érdekesek.
És mi van az automata garázsokkal? Tudja hogy motor vagyok, vagy egy jeggyel ketten be lehet osonni az egy soromponyitásra? Vagy el a sorompo mellet ha van hely, ingyen?
Legális megoldások érdekelnek!
Köszi!

Köme
máj 01 : 13:43
Idei majális merre volt?

s.szilasi
ápr 30 : 19:38
taYlor! Nekem CBF 600 S volt, de nagyon úgy rémlik, hogy elektronikus a km óra, szedtem szét a műszerfalat de nem emlékszem spirálra. Persze szoktam tévedni is

taYlor
ápr 25 : 21:40
Üdv. Egy 2005-ös cbf 600 hoz hol találhatnék km spirált?

ujrakezdo
ápr 09 : 10:24
Pdf-ben van, kell egy e-mail cím, és küldöm, ha így jó.

Papamaci
ápr 08 : 09:23
Sziasztok !
Van valakinek Honda CBF 600 SA ABS 2009-es motorhoz magyar nyelvű kezelési kézikönyve, ha másolat az se baj !
Akár meg is vásárolnám.
Köszönette l.

csiko70
márc 31 : 21:32
"Hiszem, hogy úgy húsvét táján
Lejön majd az Isten hozzánk
És feltámad dicső fényben
Meseország. - Magyarország."

Móra László


Józsi
márc 31 : 15:36
Köszi! Nektek is!
Már fő a sonka. Na meg az egészség!

Köme
márc 31 : 14:34
Szép Húsvétot mindenkinek!

Natan
márc 20 : 22:01
Majális!
[klikk ide]

Blake
febr 06 : 15:00
Évadnyitó sörözés, gyertek el!
[klikk ide]

Guta217
jan 02 : 18:24
BUÉK Mindenkinek!!

Köme
jan 01 : 19:21
BUÉK!

s.pancsi
jan 01 : 10:26
Mindenkinek búék!
Nem tudtam Dodó, hogy ezzel is foglalkozol
A bandát ismerve mondom, érdemes tovább hallgatni!!!
[klikk ide]


Ez az oldal e107 portál rendszert használ, ami a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
-= © 2007 - 2015 CBF Egyesület =-
-= Hungarian HONDA CBF Club =-

   
Oldal létrehozási idõ: 0.0515 másodperc, 0.0102 lekérdezési idõ. Adatbázis lekérdezés: 20. Memória használat: 3,604kb